Česká mše vánoční

Ponořte se s námi do vánoční atmosféry a nalaďte se na klidný Štědrý den. Přijďte si 21. 12. poslechnout Rybovku – kouzelnou vánoční mši Jakuba Jana Ryby.

Článek

Ochrana přírody v ČR – jak chráníme krajinu?

O tom, jak se krajina měnila (a to především lidskou činností) jsme podrobně psali v článku historická kulturní krajina Česka. Mnoho míst bylo změněno k nepoznání a některé části Česka jsou značně poškozeny. Především vlivem těžby a moderní zemědělskou činností. Díky zákonům už narušování krajiny není tak jednoduché. Jak v současné době vypadá ochrana přírody v ČR a jak ji chráníme od negativních vlivů? A kde najdeme zvláště chráněná území? 

Jaké orgány přírodu chrání? 

Příroda se sama neuchrání. I proto vznikly zákony a spolky, které se na ochranu přírody v Česku specializují a věnují se hlavně ekologicky významným lokalitám. Ty jsou naštěstí poškozeny lidskou činností relativně málo. Podívejme se na ně podrobněji. 

Jedním z nejvýznamnějších nástrojů ochrany přírody je ochrana území, která se provádí pomocí zvláště chráněných území. Nejčastěji jde o lokality, s jedinečnou geologickou stavbou, z vědeckého hlediska významná území nebo místa, která mají unikátní biologickou rozmanitost. Cílem je především uchování a zlepšení současného stavu nebo ponechání částí samovolnému vývoji. 

Kategorie chráněných území

Zvláště chráněná území se dělí podle své rozlohy na velkoplošná a maloplošná.

Velkoplošná chráněná území

  • národní parky (NP)
  • chráněná krajinná oblast (CHKO)

Doposud byly na našem území vyhlášeny čtyři velkoplošné zvláštní krajinné oblasti: Krkonošský národní park, NP Šumava, NP PodyjíNP České Švýcarsko. Správa národního parku Šumava spravuje také přilehlou chráněnou krajinnou oblast Šumava a Správa NP České Švýcarsko obdobně spravuje chráněnou krajinnou oblast Labské pískovce.

V národních parcích se chrání rozsáhlá část zachovalé přírody, zpravidla zde nebývají větší sídla a do nejpřísněji chráněných částí je vstup veřejnosti povolen pouze po vyznačených stezkách. Zakázán je rovněž sběr některých rostlin. V chráněných krajinných oblastech se pak chrání kromě přírody i lidová obydlí, typicky třeba CHKO Lužické hory nebo rybniční soustavy (např. CHKO Třeboňsko). Co se týče omezení, platí zde například na táboření ve volné přírodě nebo vjezd aut.

4x přírodních nej

Nejstarším národním parkem je v ČR Krkonošský národní park, který vznikl roku 1963. Nejstarší chráněnou krajinnou oblastí je pak Český ráj (1955). Největší národní park je v Česku národní park Šumava s rozlohou 690,3 km2. A nakonec Největší chráněnou krajinnou oblastí jsou u nás Beskydy (1 160 km2). Zajímá vás více o ochraně přírody v historii Česka? Přečtěte si článek zde

Maloplošná chráněná území

Rozlišujeme čtyři druhy maloplošných chráněných území

  • národní přírodní rezervace (NPR)
  • přírodní rezervace (PR)
  • národní přírodní památka (NPP)
  • přírodní památka (PP)

Přírodní rezervace jsou určeny hlavně k ochraně ekosystémů. Přírodní památky pak zajišťují především ochranu geologických a geomorfologických fenoménů a také nalezišť nerostů nebo ohrožených druhů. Kategorie NPRNPP jsou určeny pro území s národním nebo mezinárodním významem. Více podrobností pak naleznete přímo v zákoně o ochraně přírody a krajiny.

Obecná ochrana rostlin a živočichů

Zákony samozřejmě nezapomínají ani na živočichy a rostliny. Podle legislativy o ochraně přírody a krajiny jsou všechny druhy rostlin a živočichů chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností, zániku populace nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí. Výjimkou jsou pak invazivní a nepůvodní druhy, na které se zákon nevztahuje. Křížení druhů a jejich záměrné vypouštění do přírody je pak možné jen s povolením orgánů ochrany přírody. Stejně tak jsou chráněny dřeviny a rostliny, opět s výjimkou invazivních a některých nepůvodních druhů. Ke sběru např. bylin ve volné přírodě či kácení stromů jsou nutná povolení.  

Současná ochrana přírody ČR v datech

Počátky ochrany přírody se mapují k 12.–14. století. A jaké zákony máme v Česku aktuálně? 

  • 1. ledna roku 1990 začalo fungovat Ministerstvo životního prostředí, které je v Česku ve vztahu k ochraně přírody tou nejvyšší institucí. Je ústředním orgánem státní správy například pro ochranu přirozené akumulace vod, geologické práce a ekologický dohled nad těžbou, ochranu ovzduší, myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích či ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti podzemních a povrchových vod.
  • Na začátku června roku 1992 pak vešel v účinnost zákon č. 114/1992 Sb. s názvem Zákon o ochraně přírody a krajiny, který je platný dodnes. Kromě výše zmíněné ochrany území a živočichů či volně rostoucích rostlin, chrání i nerosty, horniny nebo třeba celkový vzhled a přístupnost krajiny. 
  • 2004 – Česká republika vstoupila do Evropské unie a tím se stala součástí Natura 2000. Soustavy chráněných území v EU, která dohlíží na nejvzácnější a nejohroženější druhy živočichů, rostlin a nejvzácnější přírodní stanoviště. 

Zajímavost: Celkem je na území Česka 1 112 evropsky významných lokalit, což je asi 10 % území ČR. Soustava Natura 2000 zhruba představuje 14 % území ČR

Hnutí a organizace na ochranu přírody

V České republice existuje řada ekologických nevládních organizací. Mezi ty nejvýznamnější patří Český svaz ochránců přírody, mezinárodní Greenpeace, Děti země, Hnutí Duha, Nadace Partnerství či Arnika.
Cílem těchto ekologických organizací je prosazovat, uskutečňovat a hájit veřejný zájem na zdravém životním prostředí a ochraně přírody. Usilují mimo jiné o legislativní změny, které by vedly k ochraně přírody před znečištěním nebo o snižování množství odpadu.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články

Blog

Další články

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články