Česká mše vánoční

Ponořte se s námi do vánoční atmosféry a nalaďte se na klidný Štědrý den. Přijďte si 21. 12. poslechnout Rybovku – kouzelnou vánoční mši Jakuba Jana Ryby.

Článek

Jak zadržet vodu v krajině a proč je to životně důležité

Velkoplošné hospodaření, zastavování travnatých ploch a rozšiřování silniční infrastruktury. To vše ničí bujnou vegetaci a ubírá vodu v krajině a nenávratně ohrožuje přirozené fungování koloběhu vody. S degradací půdy je spojená nejen kvantita vody, ale také její kvalita, a proto nastal nejvyšší čas zakročit. Jak zadržet vodu v krajině, abychom zvládli období sucha a přívalové deště?

Důležitější, než si myslíš

Kde není voda v krajině, tam nemůže být ani život. Ty sám máš ve svém těle tepny a cévy, kterými proudí krev a okysličuje každou tvou buňku. Stejně tak i krajina potřebuje řeky a potoky, aby jimi mohla protékat životodárná voda, vyživovat vegetaci a napájet zvířata.

Pozor nebezpečí

Bez vody v krajině nejenže mizí pestrost druhů a množství zeleně a zvířat vyskytujících se poblíž, ale vyprahlá půda se navíc stává nebezpečnou při dlouhodobých nebo přívalových deštích. To proto, že srážková voda se nemá šanci rychle vsáknout do země a snadno dochází k rozsáhlým povodním a rozlévání vody do krajiny a měst.

Voda v krajině

Dostatečně vlhká půda dokáže během krátké doby absorbovat velké množství dešťové vody a zamezit splachování půdy z kopců do měst. Preventivní zadržování vody v krajině je proto důležitým ochranným prvkem před suchem a záplavami. 

Co umí voda

 • Vyrovnává teploty na naší planetě – voda v krajině zamezuje přehřátí země a udržuje pravidelné střídání sucha a srážek. Je důležitým chladicím prvkem, který ve formě vypařovaných vodních par z půdy a vegetace ochlazuje okolní vzduch. 
 • Rozpouští živiny a minerály – při cestě po zemském povrchu voda v řekách a potocích rozpouští látky, které se tak mohou lépe dostat ke kořenům rostlin a do krevního oběhu živých organismů, jež vodu pijí. 
 • Udržuje život – mělké vody, rybníky i tekoucí řeky a potůčky s minimálním zásahem člověka bývají hojně zarostlé pestrou vegetací a jsou rájem různorodých živočichů, kteří zde žijí, nebo se jen chodí občerstvit a ochladit v teplých letních dnech. Čím více typů vod se v krajině nachází, tím pestřejší fauna a flóra se zde vyskytuje.

Nepřátelé vody v krajině

Hlavní podíl na devastaci krajiny a vody v ní máme my sami – člověk. To naší rukou se kulturní krajina nepříznivě měnila a postupně mizela její rozmanitost a přirozená krása.

Zemědělství a průmyslová výroba

Největší dopad na množství vody v krajině má bezesporu zemědělství. Nejenže zabírá značnou část zemské plochy a vytlačuje přirozený život vlivem pěstovaných monokultur, ale také otravuje půdu a spodní vody jedovatými herbicidy a dalšími život ohrožujícími látkami.

Průmyslová výroba má na vodu v krajině a okolní život podobně neblahý dopad. Kanalizace průmyslových závodů neustále znečišťují vodní toky a rozrůstáním betonových ploch brzdí jejich samočisticí schopnosti, které pro své fungování potřebují přirozené prostředí.

Důležité: Voda má schopnost na sebe vázat nebezpečné látky (těžké kovy, chemické látky a jedovaté zemědělské postřiky). Měli bychom proto omezit jejich používání a vypouštění.

Klimatické změny

Množství vody v krajině negativně ovlivňují změny klimatu provázené delšími obdobími sucha a silnými přívalovými dešti. Země reaguje na vzrůstající množství skleníkových plynů výraznějšími výkyvy počasí, a proto bychom si už dále neměli tzv. podřezávat větev pod nohama dalším bídačením krajiny. 

Naopak je potřeba ji zvelebovat a přizpůsobovat novým podmínkám, protože jen tak nás dokáže ochránit před číhajícím extrémy klimatu.

Ubírání vody z krajiny

Lidé. Ano, to my máme největší podíl na tom, že voda z krajiny neustále mizí a nedokáže se zde dlouho udržet. Zejména ve druhé polovině 20. století jsme zvýšenou zemědělskou činností narovnali přirozeně vymleté vodní toky a půdu zbavili její vlhkosti a podzemní vody rozsáhlými potrubními systémy. To naším přičiněním půda nezvládá nečekané přívaly deště.

Nevhodné plodiny

Pro zemědělskou výrobu je typické, že se řídí aktuální poptávkou. Proto zemědělci pěstují – i klidně po dlouhé roky – stejné plodiny, stříkají je chemikáliemi, aby co nejrychleji dozrály, odstraňují remízy s křovinami, rokle či louky a už nepřemýšlí o tom, jaký dopad má jejich konání na přírodu a krajinu. 

Ta se totiž stává plochou, mrtvou a náchylnou. Členitost povrchu je v současné době na mnoha místech České republiky i světa minimální, a není proto divu, že se každoročně spolu s vodou odplaví do moří miliony tun orné půdy a rozpuštěných látek.

Je nutné něco změnit. Zamyslet se nad tím, jak efektivně udržet vodu v krajině, a konat.

Jak zadržet vodu v krajině

Krajinu musíme adaptovat na nové podmínky a výkyvy počasí, aby opět dokázala zadržet větší objem vody. Pokud bychom jí pomohli napříč celou Českou republikou, údajně by dokázala v krajině zadržet vodu o velikosti deseti vodních nádrží Orlík.

Pro správné fungování potřebuje půda četné mělké a široké vodní toky s meandry, které zpomalují rychlost proudu vody, a také lužní lesy, slepá ramena řek a potoků, kde se může voda zdržovat, podporovat růst vegetace a zvlhčovat hlínu i okolní prostředí.

Lepšímu vsakování vody v krajině a rozšíření podzemních vod lze pomoci například takto:

 • Obnovou přirozených koryt vodních toků, meandrů a říčních sítí.
 • Vyzvednutím zahloubených koryt na povrch.
 • Minimalizací negativních zásahů do krajiny a umělých úprav zemského povrchu.
 • Rozdělováním a zmenšením velkých zemědělských ploch remízky, mezemi a stromy.
 • Zvyšováním podílu organické složky v půdě v podobě humusu.
 • Střídáním plodin pěstovaných na zemědělských polích.
 • Přerušením odvodňovacích potrubí a vyvedením pramenišť na povrch.
 • Obnovou mokřadních ploch důležitých pro diverzitu rostlinných a živočišných druhů.
 • Vynecháním umělých hnojiv a postřiků plodin.

V rámci projektu Rosteme pro budoucnost máme v plánu podpořit efektivní způsoby, jak zadržet vodu v krajině a navrátit České republice vláhu, která by ji ochlazovala ve stále teplejších letních měsících a podpořila rozmanitost místních rostlin a živočichů.

Možností ke změně je více. Postupně se jimi budeme tady na blogu i v rámci našich veřejných přednášek a činností zabývat. Věříme, že společně najdeme ideální cestu, jak krajině pomoci, aby pak ona na oplátku mohla chránit nás před dešti a nepřízní klimatu.

Zapoj se i ty do ochrany přírody a krajiny v Česku

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články

Blog

Další články

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články