Česká mše vánoční

Ponořte se s námi do vánoční atmosféry a nalaďte se na klidný Štědrý den. Přijďte si 21. 12. poslechnout Rybovku – kouzelnou vánoční mši Jakuba Jana Ryby.

Článek

Co je krajinný ráz a proč se o něj zajímat

Možná tento pojem slyšíš prvně, ale věříme a doufáme, že ne naposled. Krajinný ráz je totiž něco, co bychom jako lidstvo měli zachovat a rozvíjet, ne naopak ubíjet a ničit. Přečti si, co je krajinný ráz a proč je důležitý pro budoucnost tvou, tvých dětí a všech dalších generací.

Co je krajinný ráz

Krajinný ráz lze jednoduše popsat jako souhrn typických znaků určité části krajiny. Když se však podíváme více hloubky, nejedná se pouze o kvalitu a morfologii terénu, zalesnění, vodní plochy, protékající vodní toky, skalní útvary, přítomnou vegetaci či osídlení, ale rovněž o historii krajiny a její kulturní či duchovní rozměr.

Ve své podstatě můžeme rozlišit dva typy krajinného rázu: přírodní a kulturní. Přírodní krajina funguje samostatně a není zde patrný zásah člověka, kdežto kulturní krajina je přímo vytvářená lidskou činností.

Základní charakteristiky krajinného rázu podle zákona

Jak popisuje krajinný ráz zákon?

Definice krajinného rázu je zakotvena v zákoně 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v §12 pod názvem Ochrana krajinného rázu a přírodní park a zní takto: 

  • Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
  • K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany krajinného rázu může stanovit Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.
  • K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.
  • Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody. Více v § 43 odst. 1 a § 61 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Proč je nutná národní ochrana krajinného rázu

Krajinný ráz představuje odkaz, který zanecháváme budoucím generacím. Je v něm skryta naše historie a původní vzhled krajiny na celém území České republiky.

Národní ochrana krajinného rázu, která vychází z celoevropsky přijatého standardu, je tady od toho, aby zamezovala devastaci chráněných území včetně specifických rostlin a živočichů, kterým hrozí vyhynutí.

Cílem je zachovat pestrost krajinných typů a podporovat jejich nedotknutelnost.

Jak vidíš, krajinný ráz je něco, co by tě mělo zajímat, pokud chceš svým dětem a jejich dětem dopřát pohled na bohatou a různorodou krajinu. V zastavěných rovných plochách nenačerpáš energii z přírody ani se samovolně nerozvine tvá představivost pohledem na zajímavé skalní útvary, meandry nebo zelené porosty. To dokáže jen rozmanitá příroda. A proto je potřeba si ji hýčkat a udržovat.

Zapoj se i ty do ochrany přírody a krajiny v Česku

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články

Blog

Další články

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články